กรมโยธาฯ จ่อปรับโครงสร้างผังประเทศรับยุทธศาสตร์ชาติชาติ 20 ปี

กรมโยธาฯ จ่อปรับโครงสร้างผังประเทศรับยุทธศาสตร์ชาติชาติ 20 ปี
by

นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับปรุงผังประเทศ การประชุมเชิงปฎิบัติการครั้งที่ 1 ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ พร้อมกล่าวว่า การจัดประชุมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชน ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหาความต้องการของพื้นที่ภาคมหานคร เพื่อเป็นกรอบชี้นำการพัฒนาประเทศอย่างบูรณาการและยั่งยืน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง กำหนดการวางแผนในระยะยาวให้มีการพัฒนาพื้นที่ด้านศักยภาพของประเทศ โดยการปรับปรุงผังประเทศ เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ รวมถึงพัฒนาเมืองและชนบท ตลอดจนสร้างความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศให้สอดคล้องกับบทบาทและศักยภาพของพื้นที่ทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นมหานครแห่งอาเซียนที่มีบทบาทเป็นศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจการค้าและการคมนาคม จึงต้องมีการพัฒนาภาคกรุงเทพมหานครให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ศูนย์กลางการศึกษา การแพทย์ รวมถึง การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคอาเซียน เชื่อมโยงการพัฒนากับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้แบ่งกลุ่มย่อย เป็น 3 ด้าน อาทิ ด้านการพัฒนาเมือง ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ และด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมความคิดเห็น นำไปเป็นแนวทางและกลไกการหาทิศทางในการพัฒนาประเทศต่อไป

Comments

comments