กระทรวงการคลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2560

PNOHT600913001016801_13092017_015436

นางกันต์ชิตา สังข์ศิริ คลังจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้เปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ภายใต้โครงการ e-Payment ภาครัฐ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของจัดสวัสดิการสังคมและการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐนั้น

กระทรวงการคลังแจ้งว่าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่ผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนดในวันที่ 15 กันยายน 2560 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิที่ผ่านคุณสมบัติ ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1.ตรวจสอบด้วยตัวเองหรือขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ที่หน่วยรับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ได้แก่ www.epayment.go.th , www.mof.go.th หรือ www.fpo.go.th โดยพิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ลงในช่องที่กำหนด ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบ

2.ตรวจสอบผ่านสายด่วน 6 หน่วยงาน

2.1 Call center ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1359

2.2 Call center ของ ธ.ก.ส. 02-555-0555

2.3 Call center ของ ธ.ออมสิน 1115

2.4 Call center ของ ธ.กรุงไทย 02-111-1111

2.5 Call center ของกรมบัญชีกลาง 02-270-6400

3.ตรวจสอบที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือหน่วยงานอื่นตามที่กรมการปกครองเห็นสมควร โดยกระทรวงการคลังจะส่งรายชื่อแยกตามจังหวัด อำเภอ และตำบล ส่งให้กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 12 กันยายน 2560 เพื่อดำเนินการติดประกาศผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่อไป