ครม. เห็นชอบร่างพ.ร.บ.หนี้สาธาราณะ-พ.ร.บ.เงินคงคลัง

ครม. เห็นชอบร่างพ.ร.บ.หนี้สาธาราณะ-พ.ร.บ.เงินคงคลัง
by

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. วันนี้ ได้เห็นชอบแก้ไขร่าง พ.ร.บ. หนี้สาธาราณะ และ พ.ร.บ.เงินคงคลัง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้เพื่อให้รัฐบาลสามารถบริหารจัดการเงินคงคลังได้อย่างเหมาะสม โดยการแก้ร่างดังกล่าวจะให้กระทรวงการคลังเป็นผู้บริหารสภาพคล่องเงินคงคลังและเพิ่มอำนาจในการกู้เงิน เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง เพื่อนำไปบริหารจัดการใช้ในโครงการต่างๆ ของรัฐ โดยให้กู้เป็นเงินบาทและการออกตั๋วเงินคลัง หรือตราสารหนี้ระยะสั้นเท่านั้น โดยกำหนดกรอบวงเงินกู้บริหารสภาพคล่องเงินคงคลังจะต้องมีหนี้คงค้างเพื่อบริหารสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ และให้มีการชำระหนี้เงินต้นให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ ซึ่งการออก พ.ร.บ. ฉนับนี้ยืนยันไม่เป็นการสร้างหนี้ให้กับประเทศ แต่จะเป็นการช่วยรัฐบาลประหยัดดอกเบี้ยได้ 1,000 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 12,000 ล้านบาทต่อปี และช่วยให้การบริหารสภาพคล่องของประเทศไทยดีขึ้น

สำหรับยอดประเมิณเงินคงคลังปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีเงินคงคลังอยู่ที่ 4 แสน 4 หมื่นล้านบาท

Comments

comments