ศอ.บต. เผย การดำเนินโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประสบความสำเร็จ

ศอ.บต. เผย การดำเนินโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ประสบความสำเร็จ

วันนี้ (27 พ.ย. 60) นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่เพื่อมาตรวจราชการ จังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลา และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2560 ที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 ที่บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ว่า จากการที่รัฐบาลได้มีโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตลอดช่วงกว่า 1 ปี ที่ผ่านมา พบว่าผลการทำงานมีความสำเร็จและก้าวหน้าไปมาก โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และการมีส่วนร่วมของประชาชน บนฐานความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ และการเป็นพหุวัฒนธรรมที่ดีงาม เช่น การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป ในเรื่องเกษตรฐานราก พร้อมดำเนินการควบคู่กับงานปศุสัตว์ครบวงจร งานเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปและส่งเสริมพืชเศรษฐกิจอื่นๆ

การส่งเสริมให้เมืองชายแดนเป็นเมืองการท่องเที่ยวและเมืองการค้า คือ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เกิดเป็นความสำเร็จ มีนักท่องเที่ยวและมูลค่าการค้าชายแดนที่สูงขึ้นกว่าหลายปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังสร้างให้เกิดความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตามแนวทางประชารัฐ และในขณะนี้ย่างเข้าสู่ปีที่ 2 ของการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบตามโครงการเมืองต้นแบบฯ ทุกภาคส่วนได้ร่วมกับขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป ประชาชนหันมาปลูกปาล์ม มะพร้าว และผลไม้ประจำถิ่น ที่จะมีกระบวนการแปรรูปทั้งระบบเพื่อสร้างมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่มากขึ้น ที่สำคัญกลุ่มธุรกิจ OPG บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด และกลุ่มธุรกิจอิชิตัน จะมาร่วมพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ในพื้นที่สู่การค้าขายระดับโลกให้ได้ในอนาคตอันใกล้นี้

ทั้งนี้จากการดำเนินโครงการ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภายใต้ความร่วมมือภาคเอกชนและประชาชนตามกลไกสานพลังประชารัฐ ที่จะมีการลงทุนโดยภาคเอกชนที่เป็นมิตรกับประชาชนในพื้นที่ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น เมืองแห่งมะพร้าว ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ถิ่นและยางพารา ที่จะมีกระบวนการแปรรูปทั้งระบบ เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อห่วงโซ่คุณค่าและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนต่อไป

Comments

comments