ศาสตร์พระราชา… รัฐบาลเร่งสร้างระบบเศรษฐกิจไหลเวียน สู่ความมั่นคงยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา... รัฐบาลเร่งสร้างระบบเศรษฐกิจไหลเวียน สู่ความมั่นคงยั่งยืน
by

8 ก.ย. 2560 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเจ้าภาพหลักในการกำกับดูแลการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “Positioning Thailand on SDG Map” หรือปักหมุดประเทศไทยบน SDG ในงาน “Thailand SDGs Forum 2017#3: Positioning Thailand on SDG Map” ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิมั่นพัฒนาร่วมกับสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ว่า การขับเคลื่อน SDG ไปสู่การปฏิบัติ หรือ SDG in Action ได้อย่างไร การพัฒนาในอดีตในศตวรรษที่แล้ว เราพัฒนามุ่งเน้นเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจเป็นสำคัญ สิ่งที่เกิดขึ้นคือความไม่สมดุล สิ่งที่เกิดขึ้นคือการขาดการบูรณาการกัน เราเกิดการสูญเสียความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติก่อให้เกิดความไม่ยั่งยืน เราสูญเสียสมดุลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้ เราสูญเสียความสมดุลระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยีก่อให้เกิดความแปลกแยกอย่างปัจจุบัน เพราะฉะนั้น โลกเปลี่ยนมาสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นศตวรรษที่สรุปได้เป็น 3 ประเด็นสำคัญ คือ โลกในศตวรรษที่ 21 เป็นโลกของความสุดโต่ง ทั้งความสุดโต่งทางธรรมชาติ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม แต่ไม่เพียงเท่านั้น เรากำลังอยู่ในโลกของความย้อนแย้ง กฎหลายกฎที่เคยเป็นกฎเหล็กในศตวรรษที่ 20 เริ่มเป็นข้อยกเว้นและข้อยกเว้นหลายๆ อย่างกลายเป็นกฎแทนในปัจจุบัน ทำนองเดียวกัน เรายังอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลัน ซึ่งเทคโนโลยีทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราดำเนินการอยู่เกิดการเปลี่ยนแปลง ตรงนี้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยไม่เปลี่ยนไม่ได้ เพราะฉะนั้น โจทย์ของรัฐบาลชุดนี้คือการน้อมนำเอาศาสตร์พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาทำให้เกิดเป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นจนได้ ดังนั้น เรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือศาสตร์พระราชาต้องเริ่มต้นที่กระบวนทัศน์การพัฒนาที่ถูกต้อง

รัฐบาลชุดนี้สร้างระบบเศรษฐกิจไหลเวียน หรือ Circular Economy ให้เกิดขึ้น เพราะถ้าไม่เกิดขึ้น จะไม่มีทางได้ความสมดุลของมนุษย์กับธรรมชาติ วิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่ว่าด้วยความยั่งยืนก็จะไม่เกิดขึ้น ทำนองเดียวกัน หากมองว่ามีปัญหาความเหลื่อมล้ำ จะทำอย่างไรให้กลไกขับเคลื่อนไปสู่การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นำไปสู่ระบบเศรษฐกิจกระจายตัว หรือที่เราเรียกว่า Distributive Economy เพื่อปรับสมดุลระหว่างมนุษย์และมนุษย์ เพื่อจะไปสู่ความมั่นคง เพราะถ้าความเหลื่อมล้ำยังเป็นอยู่แบบนี้ โอกาสจะเรียกหาความมั่นคงจะเป็นไปไม่ได้ ในส่วนที่ 3 เราจะต้องแข่งกับโลกและโลกปัจจุบันแข่งกันด้วยเรื่องของผลิตภาพการผลิต แข่งด้วยเรื่องนวัตกรรม เพราะฉะนั้น เราจะปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ Innovation-Driven Economy เพื่อทำให้เกิดสมดุลระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด เพื่อที่จะตอบโจทย์เรื่องของความมั่งคั่ง

Comments

comments