“ไพศาล บางชวด”ผู้นำผลักดันพรบ.วิชาชีพฯ นำทีมสู้เพื่อ”นักสาธารณสุข”อีกครั้ง!

"ไพศาล บางชวด"ผู้นำผลักดันพรบ.วิชาชีพฯ นำทีมสู้เพื่อ"นักสาธารณสุข"อีกครั้ง!

14407683_1274275082596434_474482988_n

 

“ไพศาล บางชวด” เริ่มต้นเส้นทางการทำงานด้านสาธารณสุขเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงจากการเป็นพนักงานอนามัย  ปฏิบัติงานพื้นที่สีแดงที่มีความเสี่ยงภัย ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จากผลงานที่โดดเด่น มีโอกาสเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และเติบโตในสายงานมาอย่างต่อเนื่อง จนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี  ในเวลาต่อมาขยับขึ้นสู่ตำแหน่งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  ฝ่ายบริหาร

ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  นายไพศาล บางชวด ได้สร้างคุณูปการที่เป็นประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุขในพื้นที่ เป็นบุคคลที่สังคมสาธารณะและชาวบ้านต่างรู้จักและให้การยอมรับเป็นอย่างดียิ่ง ครั้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจำเป็นจะต้องมุ่งเข็มทิศอนาคตการปฏิบัติหน้าที่ราชการในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ไปสู่งานระดับนโยบายและบริหาร จึงตัดสินใจข้ามารับตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ 9 (ระดับ 9 เชี่ยวชาญ) ไพศาล บางชวด ถือว่าเป็นพนักงานอนามัยคนแรกที่ไต่ระดับขึ้นเทียบชั้นซี 9

14744455060531474445538187

นอกจากภารกิจหลักดูแลให้บริการประชาชนด้านการสาธารณสุข ในหมวกของข้าราชการอย่างเต็มใบแล้ว  ไพศาล บางชวด ยังมีบทบาทนำในการขับเคลื่อนให้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของระบบสาธารณสุข รวมถึงการสร้างมาตรฐานของหน่วยงานและหน่วยบริการสาธารณสุข ในฐานะผู้นำองค์กร เป็น ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย รวม 2 วาระ (ปี พ.ศ.2544-2547) ผลงานที่โดดเด่นมีทั้งงานวิชาการ และงานปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ที่ยังคงสถานะเป็นหน่วยงานสาธารณสุขในระดับอำเภอ ไม่ถูกยุบเลิก ตามนโยบายรัฐบาลและตามกฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ส่งผลให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปรากฏเป็นหน่วยงานตามกฎหมายในกฎกระทรวง  อีกหนึ่งผลพลอยได้จากความกล้านำการเปลี่ยนแปลงของ นายไพศาล บางชวด ได้ยื่นข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรียุคนั้น (ปี 2545) ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกหลักเกณฑ์ของ ก.พ. ที่กำหนดว่าไม่ให้สาธารณสุขอำเภอเป็นระดับ 8 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้เลื่อนตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ เป็นระดับ 8 จนสำเร็จ ขณะเดียวกันได้เสนอให้หัวหน้าสถานีอนามัยเป็นระดับ 7 รวมทั้งเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายหัวตามนโยบายหลักประกันสุขภาพให้จัดสรรงบประมาณลงไปในระดับเขตพื้นที่ เพื่อให้เกิดการกระจายงบประมาณลงไปถึงพื้นที่และหน่วยบริการสุขภาพได้ทั่วถึง เป็นธรรมและเหมาะสม

14744455167201474445509425

ในขณะที่ นายไพศาล บางชวด มีบทบาทเป็นอุปนายก (คนที่หนึ่ง) สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ได้ร่วมผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. …. เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงปี 2547 เนื่องจากมีหลากหลายกลุ่มที่เสนอให้มีร่างกฎหมายวิชาชีพนี้ จึงไม่เป็นเอกภาพ และทำให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวที่เสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2550 ไม่รับหลักการในวาระแรก

ล่าสุดในปี 2555  นายไพศาล บางชวด ในฐานะนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข (รวม 2 วาระ) ขณะที่อยู่ระหว่างรอยต่อเกษียณอายุราชการ  บรรดาหมออนามัยต่างร้องขอให้  นายไพศาล บางชวด ช่วยผลักดันและขับเคลื่อนให้มีกฎหมายวิชาชีพสาธารณสุขกันอีกครั้ง ด้วยเจตนาที่มุ่งมั่นต้องการเห็นคุณค่าของนักสาธารณสุขและหมออนามัยที่ควรมีมาตรฐานทัดเทียมกับทุกวิชาชีพ นายไพศาล บางชวด จึงตัดสินใจเดินหน้าในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ในนามประชาชน ร่วมกับมวลชนชาวสาธารณสุขและหมออนามัยทั่วประเทศ จนประสบผลสำเร็จ เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยรวม จะเห็นได้จากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรขณะนั้น เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556  มีมติเป็นเอกฉันท์ 382 ต่อ 0 เสียง เห็นชอบด้วยกับการบัญญัติให้มีกฎหมายพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

จากการทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการ แต่มีปณิธานมุ่งมั่นเพื่อส่งมอบธงผืนแรก คือ พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 ให้กับมวลชนชาวสาธารณสุขและหมออนามัยทั่วประเทศได้เป็นผลสำเร็จ  “ไพศาล บางชวด” ผู้ถือธงนำคนนี้ทำให้ “นักสาธารณสุขและหมออนามัย” ได้ยืนหยัดในวิชาชีพตนเองอย่างมีอัตลักษณ์ และทำหน้าที่ดูแลสุขอนามัยของประชาชนได้เต็มภาคภูมิ

14744454707091474445474861

และในห้วงเวลาที่นักสาธารณสุข จะได้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน เป็นครั้งแรก ไพศาล บางชวด ได้อาสานำทีมนักสู้ นักเคลื่อนไหว เพื่อสิทธิความชอบธรรมของชาวรพ.สต. และนักสาธารณสุขทั้งหลาย ในนาม “ทีมนำรพ.สต.”ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย

ท่ามกลางแรงกดดัน ขัดขวางสารพัด ผู้สมัครในทีมบางคนถูกผู้มีอำนาจกดดันให้ถอนตัว จนต้องหาคนมาสมัครแทน

แต่ดูเหมือนว่าอุปสรรค แรงกดดันต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามาสารพัดทิศทาง ไม่สามารถหยุดความตั้งใจของนักสู้สายเลือดสาธารณสุข  ที่ชื่อไพศาล บางชวด คนนี้ได้ ส่วนจะไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้หรือไม่

คำตอบอยู่ที่ชาว”นักสาธารณสุข”ทุกคน ว่าจะร่วมถือธงนำแห่งความเปลี่ยนแปลงร่วมกับ”ไพศาล” และ “ทีมนำรพ.สต.”หรือไม่ อีกไม่นานคงได้รู้กัน

Comments

comments